SỐNG Cha đã quên
0

…Con yêu quý! Cha đã được dạy dỗ theo một cách khắc khe, cha quan…